ILP pel 6 % del PIB a Educació

Del mateix autor

El dijous 24 de novembre de 2022, des de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya vam presentar a roda de premsa l’informe “l’evolució del finançament educatiu a Catalunya del 2009 al 2020”.

En aquest informe, elaborat pel Juan B. Martínez, qui va ser membre del Consell Escolar de l’Estat, es podia evidenciar la greu situació del finançament de l’educació a Catalunya que es troba, considerablement, per sota de la mitjana de la inversió executada al conjunt de l’Estat.

A continuació podem observar alguns exemples que es troben recollits a l’informe abans esmentat: 

La inversió per estudiant en els centres públics de Catalunya per a docència directa dels Ensenyaments de Règim General va ser, l’any  2018, de 3.724 euros per estudiant, 432 euros inferior a la mitjana estatal que està situada als 4.156 euros per estudiant i que era un 11,6% més gran que la catalana. Sent la Comunitat de Madrid, amb una inversió de 3319 euros per estudiant, l’única amb una inversió inferior a la catalana. 

Per altra banda, la inversió educativa per alumne a Catalunya es troba molt lluny de la destinada a altres comunitats autònomes (-85,3% respecte a la inversió per estudiant del País Basc, o -36,8% respecte a Extremadura).

Cal destacar que aquesta diferència ha augmentat els darrers anys, ja que l’any 2009 la inversió mitjana estatal per alumne, de 4.757 euros/estudiant, era només de 50 euros (una diferència de l’1%) més gran que la mitjana catalana, de 4.707 euros per estudiant, i Catalunya superava llavors a diverses comunitats autònomes. 

L’informe constata la preocupant dada de què la inversió mitjana per estudiant entre 2009 i 2018, als centres públics del conjunt de l’Estat, ha patit una davallada de 601 euros (-12,6%), però que aquesta dada, a Catalunya, ha estat encara molt més alarmant perquè el descens per estudiant ha estat de 983 (-20,9%) i es constata que el descens en la inversió educativa és un 63,6% superior al del conjunt de l’Estat Espanyol.

Arran dels resultats d’aquest informe, des de la Federació d’Educació de CCOO vam constatar la necessitat de portar a terme una iniciativa capaç de revertir aquesta tendència i, per aquesta raó, en col·laboració amb la CONC (Comissió Obrera Nacional de Catalunya), vam decidir presentar una iniciativa legislativa popular per reclamar una inversió del 6% en l’Educació del nostre país. La participació de la CONC, en la seva condició de sindicat sociopolític, posa de manifest que aquesta iniciativa és una iniciativa de país que va molt més enllà del sector de les i dels docents. L’Educació és un dels pilars fonamentals de la igualtat de drets i oportunitats per a tots i totes les ciutadanes i només amb una inversió pública suficient podem aspirar a la construcció d’un sistema educatiu català vertebrador.

La iniciativa legislativa popular (ILP) promoguda per CCOO Catalunya, va ser tramitada pel parlament de Catalunya el dia 11 de gener de 2023 sota el títol “Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del 6% del producte interior brut per a l’educació” i pretén que, en un termini de quatre anys, la inversió educativa a Catalunya passi del 3,82% al 6% del PIB català. 

Tot i ser una iniciativa promoguda per CCOO, la mateixa es troba dirigida a tota la societat civil catalana i oberta a que totes les organitzacions que hi donin suport i ho vulguin, es puguin adherir. En aquest moment, hi ha fins a 15 associacions adherides i esperem que aquest nombre vagi en augment a mesura que avanci la recollida de signatures. Es pot consultar el llistat d´associacions adherides a: https://volem6percent.cat/entitats/

Perquè la iniciativa passi a debatre en el ple del parlament de Catalunya és necessari la presentació d’un mínim de 50000 signatures de ciutadanes i ciutadans majors de setze anys i que siguin residents a Catalunya. Aquestes signatures han d’estar recollides en un termini màxim de cent vuitanta dies hàbils.

L’objectiu de la ILP és que aquest increment de la inversió possibiliti la baixada de ràtios, noves i millors infraestructures, garanties per una educació inclusiva i l’erradicació de la segregació escolar, la reversió de les retallades, l’homologació de les condicions del professorat del servei públic d’educació, la realització de la coeducació, la universalització de l’etapa de 0-3 anys, la garantia de places d’FP públiques per cobrir la demanda, l’enfortiment de la universitat pública, la possibilitat d’oferir un menjador universal i gratuït, l’atenció dels ensenyaments en règim especial, l’ampliació de beques…

Com es pot observar, aquesta ILP pretén la millora de totes les etapes educatives del país, des del 0-3 fins a la universitat, i considerem que aquest increment de recursos permetria mitigar les dades actuals de fracàs escolar i de l’abandonament escolar prematur, amb percentatges del 12% i del 14,8%, respectivament.

Es pot consultar el text íntegre la iniciativa legislativa popular I tota la informació pertinent a la web https://volem6percent.cat/ i us animem a tots i totes a què participeu com a signats en la consecució de la seva discussió al ple del parlament de Catalunya.

Articles relacionats

Darrers articles